Domov pro seniory

Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů.

Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům a tím umožnit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova. Principy a zásady poskytované služby.

Domov pro seniory a jeho cílová skupina

Sociální službu poskytujeme osobám, které jsou poživateli starobního, nebo invalidního důchodu. Které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a ostatních typů demencí. Domov je vhodný pro klienty, kteří potřebují stálou přítomnost, či pomoc druhé osoby.  Je určená pro uživatele ve věku od 27 let.

 

Pro naše uživatele jsou připraveny dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s ošetřovatelskými službami v bezbariérové budově. Služby poskytujeme  na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

Domov pro seniory a poskytované služby

  • Služby poskytujeme obyvatelům Moravskoslezského kraje. Zařízení nabízí pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v případě potřeby lze smlouvu uzavřít i na dobu určitou. Smlouvu (a dodatky ke smlouvě) stanovujeme individuálně, dle potřeb uživatele.
  • Službu poskytujeme nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, odborně vyškolenými zaměstnanci.
  • Služba obsahuje tyto základní činnosti: ubytování, stravování, zdravotní péči prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu svého povolání. Uživatelé mohou využívat za úhradu služby kadeřnice a pedikérky. Při poskytování sociálních služeb se zaměstnanci řídí platnými právními předpisy, metodickými pokyny a standardy ošetřovatelské péče. Další informace můžete najít i na našich webových stránkách.

Služby jsou určeny pro osoby:

  • Trpící běžnými onemocněními vyššího věku – běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod.
  • Které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Nelze ji poskytnout osobám:

  • Jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči
  • S infekčními chorobami
  • Závislým na alkoholu a omamných látkách
  • S poruchou chování ohrožující sebe nebo druhé osoby, znemožňující soužití
  • V případě nedostatečné kapacity zařízení

Domov pro seniory – zdravotní péče

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče, kterou poskytujeme uživatelům v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Tuto péči zajišťuje praktický lékař pro dospělé a docházejícím odborným lékařem z oboru psychiatrie a diabetologie. Péče ostatních odborných lékařů je zajištěná dle aktuální situace.

Domov pro seniory – obsah celodenní péče

Podporujeme naše klienty v aktivitách a soběstačnosti denního života. Péče o naše klienty zahrnuje přirozenou mobilizaci pohybového aparátu v souladu s momentální dispozicí uživatele. Snažíme se o udržení a posilování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, koncentraci, vyjadřovací schopnosti, řeč a porozumění řeči, prostorovou orientaci apod.). Každodenní zdravotní péče se zaměřuje i na dodržování pitného režimu a stravování. Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka, který se stará o jeho přání a individuální potřeby. Klíčový pracovník s klientem zpracuje jeho individuální plán a stará se o jeho naplňování a pravidelné vyhodnocování. Samotné plánování vychází z tvorby ve spolupráci s uživatelem naší pobytové služby. Cílem je respektování, uplatňování práva vyjadřovat své potřeby, přání, ale i stížnosti a podílet se na průběhu poskytované služby.