Poslání a zásady poskytované služby

Poslání vysvětluje existenci organizace a jeho činnost.

Posláním naší služby je pečovat o klienty s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům a tím umožnit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova.

Zařízení poskytuje pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v případě potřeby lze smlouvu uzavřít i na dobu určitou. Smlouva a dodatky ke smlouvě jsou nastaveny individuálně, dle potřeb uživatele.

Službu poskytujeme nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, odborně vyškolenými zaměstnanci.

Zásady pro poskytování služby sociální péče

Následně uvedené zásady jsou základním vodítkem pro vytvoření zásad poskytování služby sociální péče v našem zařízení.

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Zásady

1) Ve středu zájmu je vždy uživatel (jeho individuální potřeby, zájmy, práva).

2) Pomoc vychází z aktivního přístupu poskytovatele tak, aby podporoval samostatnost a nezávislost uživatele a motivoval ho k překonávání své nepříznivé sociální situace).

3) Při poskytování podpory poskytovatel zachovává vždy lidskou důstojnost.

4) Poskytovatel posiluje a podporuje uživatele při jeho sociálním začleňování do přirozených zdrojů společnosti.

5) Služby se poskytují v zájmu uživatele, pružně, a v náležité kvalitě plněním osobních cílů uživatele.

6) Sociální služba dbá na důsledné dodržování lidských práv a svobod osob.

7) Poskytovatel respektuje volbu uživatele a vytváří podmínky k tomu, aby se uživatel rozhodoval s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.

Ad 1. Poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby

Tato zásada je v zařízení založena na vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, které jim umožní žít důstojným způsobem života a být plnohodnotným členem společnosti. Jedná se zejména o respektování úcty k člověku, principu rovnosti poskytování sociálních služeb, respektování lidské důstojnosti, práva uživatelů na soukromí.

Ad 2. Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů

Zařízení uživatelům poskytuje podporu a pomoc pouze v nezbytně nutné míře tak, aby si uživatel co nejdéle udržel svou soběstačnost.

Ad 3. Respektování vlastní volby uživatele

Uživatelé mohou rozhodovat o svém životě zcela svobodně. Při svém rozhodování je uživatel vázán pouze dodržováním základních pravidel upravených v Domovním řádu, která ale nijak neomezují jeho svobodné rozhodování.

Ad 4. Podpora uživatele žít běžným způsobem života

Poskytované služby podporují zapojení uživatele do života společnosti, snaží se uživatele udržet co nejdéle v kontaktu s jejich sociálním okolím a zmírnit riziko sociálního vyloučení.

Ad 5. Dodržování individuálního přístupu

Veškerá podpora a pomoc je uživatelům poskytována na základě jejich potřeb, schopností a osobních cílů. Prostředkem k jejich naplňování je systém individuálního plánování sociální služby každého uživatele, přičemž individuální plán je soubor představ a přání uživatele „šitý na míru“ každému zvlášť.

Ad 6. Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pracovníci zařízení zachovávají mlčenlivost týkající se všech osobních a citlivých údajů uživatele služeb.

Ad 7. Respektováním zvláštností potřeb uživatelů s duševním onemocněním

Pracovníci zastávají vůči uživatelům nehodnotící, respektující postoj, uznávají uživatele i přes jeho duševní onemocnění jako plnohodnotnou bytost s uznáním jeho pocitů a potřeb.