Principy a zásady poskytované služby

Následující principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb.

Ochrana lidských práv

Princip dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatele a rovnosti.

  • Všichni zaměstnanci respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby. Ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků, nestranně a rovnoprávně. Každý má možnost podat podnět, nebo stížnost k poskytování služeb, který je následně řešený v souladu s vnitřními předpisy.

Individuální přístup

Princip individualizace podpory a respektování potřeb uživatelů.

  • Individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb klientů. Poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí v rámci individuálního přístupu a možností poskytovatele). Bydlení neustále přizpůsobujeme potřebám uživatelů – vybudovali jsme koupelnu na vozíček situovanou v horním oddělení.

Empatický, laskavý přístup ke každému uživateli

Princip spolupráce s uživatelem, naslouchání.

  • Zjišťujeme přání, zájmy a záliby klientů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (komunitní setkávání s uživateli, obrázková forma, fotografie). Vymezujeme možná rizika (úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací). Podporujeme klienty při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými (pořádání besídek, soutěží např. pálení čarodějnic, MDŽ, smažení vaječiny, letní slavnosti, podzimní sportovně – relaxační hry, hudební kytarové koncerty, Mikuláš, tradiční vánoce a zvyky atd.). Poskytování pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zařízení poskytuje pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v případě potřeby lze smlouvu uzavřít i na dobu určitou. Smlouva a dodatky ke smlouvě jsou nastaveny individuálně, dle potřeb uživatele.

Službu poskytujeme nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, odborně vyškolenými zaměstnanci.

Zásady pro poskytování služby sociální péče

Následně uvedené zásady jsou základním vodítkem pro vytvoření zásad poskytování služby sociální péče v našem zařízení.

Poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby

Tato zásada je v zařízení založena na vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, které jim umožní žít důstojným způsobem života a být plnohodnotným členem společnosti. Jedná se zejména o respektování úcty k člověku, princip rovnosti poskytování sociálních služeb, respektování lidské důstojnosti, práva uživatelů na soukromí.

Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů

Poskytujeme našim uživatelům podporu a pomoc pouze v nezbytně nutné míře s cílem udržet klientovu soběstačnost co možná nejdéle.

Respektování vlastní volby uživatele

Uživatelé se o svém životě rozhodují zcela svobodně. Při svém rozhodování je uživatel vázán pouze dodržováním základních pravidel upravených v Domovním řádu, která ale nijak neomezují jeho svobodné rozhodování.

Dodržování individuálního přístupu

Veškerou podporu a pomoc poskytujeme uživatelům na základě jejich potřeb, schopností a osobních cílů. Prostředkem k jejich naplňování je systém individuálního plánování sociální služby každého uživatele, přičemž individuální plán je soubor představ a přání uživatele „šitý na míru“ každému zvlášť.

Respektování zvláštností potřeb uživatelů s duševním onemocněním

Pracovníci zastávají vůči uživatelům nehodnotící, respektující postoj. Uznávají uživatele i přes jeho duševní onemocnění jako plnohodnotnou bytost s uznáním jeho pocitů a potřeb.