Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je zde proto, aby zajistil péči o klienty s nízkou mírou soběstačnosti, s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba). V rámci služeb poskytujeme našim klientům odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí. To vše s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám, zájmům a tím umožňujeme důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova.

Nástup klientů do domova Pohoda

Při nástupu do domova Pohoda je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, která vymezuje základní práva a povinnosti obou stran. Žadatel musí splňovat základní kritéria a věkovou strukturu cílové skupiny (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle registrace sociální služby). Smlouva vychází z ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu v platném znění.

Náš budoucí klient, zbavený, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, je zastoupený při uzavírání smlouvy ustanoveným opatrovníkem. Pokud zdravotní stav klienta nedovoluje kompetentně jednat o smlouvě a nemá zákonného zástupce, zastupuje ho při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu uživatele, nebo dle sídla zařízení.

 

Ubytování klientů v domově se zvláštním režimem:

Uživatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Některé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Pro ostatní pokoje je sociální zařízení společné na chodbě. Každý pokoj je viditelně označený číslem pokoje, popř. i jinak s ohledem na rozsah zdravotního postižení uživatele (jméno,fotografie, obrázek, apod.). Na jednotlivá oddělení a pokoje se uživatelé rozmisťují dle pohlaví, zdravotního stavu, mobility a potřeby ošetřovatelské péče.

 

Domov se zvláštním režimem a poskytované základní sociální služby

Služby sociální péče poskytujeme uživatelům na základě nasmlouvaných úkonů péče dle přání uživatelů. Uživateli je vždy dána možnost vlastní volby a výběru z nabídky poskytovaných služeb (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele). Denní a noční režim uživatelů služby není nijak omezen, určují si ho sami. Poskytované služby musí být ale v souladu s provozními možnostmi zařízení. Součástí poskytovaných služeb je tvorba tzv. individuálního plánu uživatele. Domov se zvláštním režimem zajišťuje následně uvedené služby.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti rozvíjí, nebo udržují osobní a sociální schopnosti a dovednosti a zároveň podporují sociální začleňování osob.

Domov se zvláštním režimem a aktivizační činnosti:

 • Volnočasové a zájmové aktivity
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v podobě podpory a pomoci při:

 • Využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • Dalších aktivitách – sociální začleňování osob

Pomoc při zvládání běžných úkonů:

 • Oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Přesunu na lůžko, nebo vozík
 • Vstávání z lůžka, ulehání, změny poloh
 • Podávání jídla a pití
 • Prostorové orientaci, samotném pohybu

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Ošetřovatelskou péči v domově Pohoda poskytují naši odborní zdravotní pracovníci, kteří zajišťují přípravu a podávání léků, aplikaci inzulínu, injekcí, převazy ran, apod. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.

Na doporučení lékaře mohou uživatelé dle provozních možností využívat také rehabilitační cvičení a další odborné úkony s rehabilitací spojené.

Lékářská péče

V domově se zvláštním režimem mají jeho uživatelé možnost registrace u ústavního lékaře a možnost volby zdravotní pojišťovny. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař v návaznosti na odborné lékaře v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin. Tento lékař může poskytovat lékařskou péči rovněž na pokoji uživatele. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci a rychlou záchrannou službou.

Zůstane-li uživatel registrovaný u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků ve spolupráci se svým praktickým lékařem. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány zaměstnanci domova se zvláštním režimem z lékárny hromadně. Doplatky za léky si hradí uživatel sám z vlastních prostředků. Uživatel má také možnost zajistit si léky v jiné lékárně sám, nebo s pomocí příbuzných.

Aktuality

Nadace ČEZ 2023

Nadace ČEZ 2023 Finanční podpora od:                                  https://www.nadacecez.cz   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo od Nadace ČEZ nadační příspěvek k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Zlepšení kvality při poskytování péče o osoby trpící demencí a Alzheimrovou chorobou“.   Tento příspěvek ve výši 200 000 Kč od nadace ČEZ jsme získali  na zkvalitnění péče o…

Havířov 2023

Dotace Havířov 2023   Činnost DZR Pohoda je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova. V roce 2023 nám město Havířov poskytlo neinvestiční finanční dotaci na provoz služeb ve výši 20.000,- Kč.   Dovolte, abychom Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovali za vaši empatii při posuzování potřebnosti dofinancování našeho zařízení. Děkujeme, velmi si…

VDV 2022

Grant VDV 2022 Finanční podpora od Nadačního fondu:                                    https://www.vdv.cz/   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy…

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů. Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…