Práva uživatelů domova se zvláštním režimem

právo na osobní svobodu a svobodu pohybu

Toto právo se týká zejména oblastí, jako je volba místa pobytu, svoboda pohybu jak v zařízení, tak mimo něj. Dále pak možnosti volby rozhodování o svém čase (doba ulehání ke spánku a probuzení), o aktivitách, kterých se chce uživatel účastnit, o utváření denního režimu, volbě svého oblečení, odebírané stravy, o tom, zda bude dodržovat dietní režim.

právo na ochranu soukromí

Uživatelé zařízení mají právo na nedotknutelnost svého obydlí. Právo na ochranu soukromí jim zaručuje kontrolu nad jejich teritoriem – pokojem. Jedná se zejména o kontrolu, kdo a kdy do jeho pokoje vstupuje, zda manipuluje s jeho věcmi, apod.

právo na ochranu osobních údajů

Zde se jedná o ochranu osobních údajů/dat a jakýchkoliv informací o uživatelích, řešení problémů s uživatelem na veřejnosti za účasti jiných zaměstnanců, či uživatelů. Pracovníci zařízení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích vztahujících se k uživateli a zařízení.

právo na osobní a rodinný život

Právo na osobní a rodinný život neznamená pouze nezasahování do tohoto práva, ale také zejména podporu a pomoc při jeho naplňování. Uživatelé mají právo na kontakt (osobní, telefonický, písemný) se svou rodinou, s přáteli, kamarády. Mají právo na zachování a navazování vazeb v přirozeném prostředí, účastnit se společenského života, apod.

právo na důstojné zacházení

S uživateli se zachází přiměřeně jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem.

právo na podání srozumitelných informací vhodnou formou

Snažíme se, aby veškeré informace důležité pro zájemce a uživatele byly zpracované v co nejsrozumitelnější písemné formě.

právo na svobodné rozhodnutí a právo na přiměřené riziko

Rozhodování o sobě a svých záležitostech je základním lidským právem.

právo na ošetřovatelskou péči

Uživatel má právo na ošetřovatelské úkony zajištěné kvalifikovaným zdravotnickým personálem, na základě indikace lékaře.

právo na podávání stížností, připomínek a podnětů na poskytovanou službu

Uživatel má právo podávat stížnosti, podněty a připomínky na poskytovanou službu i v případě, pokud se jedná o uživatele např. s demencí, nebo neschopností běžné komunikace.