Domov se zvláštním režimem

 

Mimořádné opatření k navštěvnímu řádu

 

Posláním našeho domova se zvlášním režimem je pečovat o klienty s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům a tím umožnit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova.

Při nástupu do Domova  Pohoda, je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, která vymezuje základní práva a povinnosti obou stran. Žadatel musí splňovat základní kritéria a věkovou strukturu cílové skupiny (dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle registrace sociální služby ze dne 27. 10. 2010). Smlouva vychází z ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., k tomuto zákonu, v platném znění.

Uživatel, který je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je zastupován při uzavírání smlouvy ustanoveným opatrovníkem.

Uživatele, jehož zdravotní stav nedovoluje kompetentně jednat o smlouvě a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu uživatele nebo podle sídla zařízení.

Uživatelům se poskytuje ubytování v  jednolůžkových, dvojlůžkových, trojlůžkových pokojích. Některé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Pro ostatní pokoje je sociální zařízení společné na chodbě.

Každý pokoj je viditelně označen jménem uživatele, číslem pokoje, popř. i jinak s ohledem na rozsah zdravotního postižení uživatele (fotografie, obrázek, apod.).

Na jednotlivá oddělení a pokoje se uživatelé rozmisťují dle pohlaví, zdravotního stavu, mobility a potřeby ošetřovatelské péče.

 

Základní sociální služby poskytované v domově se zvláštním režimem

 

Služby sociální péče jsou poskytovány uživatelům na základě nasmlouvaných úkonů péče tak, jak si uživatelé přejí. Uživateli je vždy dána možnost vlastní volby a výběru z nabídky poskytovaných služeb (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele). Denní a noční režim uživatelů služby není nijak omezen, určují si ho sami. Poskytované služby musí být ale v souladu s provozními možnostmi zařízení.

Součástí poskytovaných služeb je tvorba tzv. individuálního plánu uživatele

Domov se zvláštním režimem zajišťuje tyto služby:

Domov se zvláštním režimem – Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti:

 • Volnočasové a zájmové aktivity
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách – sociální začleňování osob

Pomoc při zvládání běžných úkonů:

 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změny poloh
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, základní manikúra)
 • Pomoc při použití WC

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 

Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Je poskytována na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. Ošetřovatelská péče je poskytována odbornými zdravotními pracovníky domova se zvláštním režimem, kteří zajišťují přípravu a podávání léků, aplikaci inzulínu, injekcí, převazy ran, apod.

Na doporučení lékaře mohou uživatele dle provozních možností využívat také rehabilitační cvičení a další odborné úkony s rehabilitací spojené.

Lékářská péče

Domov se zvlášním režimem  a jeho uživatelé mají možnost registrace u ústavního lékaře a možnost volby zdravotní pojišťovny. Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem v návaznosti na odborné lékaře. Je poskytována v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin. Tento lékař může poskytovat lékařskou péči rovněž na pokoji uživatele. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci a rychlou záchrannou službou.

Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků ve spolupráci se svým praktickým lékařem.

Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou vyzvedávány zaměstnanci domova se zvláštním režimem z lékárny hromadně. Doplatky za léky si hradí uživatel sám z vlastních prostředků. Uživatel má také možnost zajistit si léky v jiné lékárně buď sám, nebo s pomocí příbuzných.

Aktuality

Mimořádné opatření k navštěvnímu řádu.

Od 5.12. se umožnují návštěvy.   Mimořádné opatření při epidemii – návštěvy uživatelů jsou povoleny za zvláštních podmínek, a to, že návštěvník má pisemné potvrzení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s výsledkem negativní a po celou dobu pobývá v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně vlastním respirátorem FFP2 nebo…

Dotace a dary 2020

Dotace za rok 2020. Děkujeme městu Havířov za dotaci ve výši 15.000,- Kč.   Děkujeme nadaci KFF za poskytnutý grant našemu zařízení.       Velmi děkujeme všem za poskytnutou pomoc, pomůcky a dary, keré jste nám  věnovali.

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů.  Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…

Stařecká demence

Stařecká demence Stařecká demence je onemocnění projevující se změnami v mozkové tkáni. Jedná se o úbytek mozkové činnosti, která se týká všech složek lidského chování a  dochází k postupnému zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let.  Mezi projevy patří: poruchy paměti, zvláště krátkodobé paměti, poruchy racionálního myšlení a jednání, zhodnocení…

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Zdravotní úsek Domov 734 312 772
Alena Kročková Ředitel 734 312 773
Sociální úsek Sociální pracovnice 734 312 773

DZR Pohoda, z.ú.  IČ: 07174357

Číslo účtu: 5401033359/0800

info@dzr-pohoda.cz
Kde nás najdete