Principy a zásady poskytované služby

Následující principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli a při poskytování služeb:

Ochrana lidských práv – princip dodržování práv uživatelů, princip respektování volby uživatele, princip rovnosti

–          Všichni zaměstnanci respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby. Ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků, nestranně a rovnoprávně. Každý má možnost podat podnět nebo stížnost k poskytování služeb, která je řešena v souladu s vnitřními předpisy.

 

Individuální přístup – princip individualizace podpory a respektování potřeb uživatelů.

–          individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb klientů poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, v rámci individuálního přístupu a možností poskytovatele, přizpůsobením bydlení potřebám uživatelů -vybudování koupelny na vozíček – v horním oddělení)

 

Empatický, laskavý přístup k uživateli – princip spolupráce s uživatelem, naslouchání

–          zjišťováním přání, zájmů a zálib klientů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (komunitní setkávání s uživateli, obrázková forma, fotografie), vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací), podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými (pořádání besídek, soutěží např. pálení čarodějnic, Den žen, smažení vaječiny, letní slavnosti, podzimní sportovně – relaxační hry, hudební kytarové koncerty, Mikuláš, tradiční vánoce a zvyky atd)., poskytováním pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Zařízení poskytuje pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v případě potřeby lze smlouvu uzavřít i na dobu určitou. Smlouva (a dodatky ke smlouvě) je nastavena individuálně, dle potřeb uživatele.

–          Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, odborně vyškolenými zaměstnanci.

 

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

Tyto zásady se staly základním vodítkem pro vytvoření zásad pro poskytování služby sociální péče v našem zařízení.

 

1. Poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby

Tato zásada je v zařízení založena na vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, které jim umožní žít důstojným způsobem života a být plnohodnotným členem společnosti. Jedná se zejména o respektování úcty k člověku, principu rovnosti poskytování sociálních služeb, respektování lidské důstojnosti, práva uživatelů na soukromí.

 

2. Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů

Zařízení uživatelům poskytuje  podporu a pomoc pouze v nezbytně nutné míře tak, aby si uživatel co nejdéle udržel svou soběstačnost.

 

3. Respektování vlastní volby uživatele

Uživatelé mohou rozhodovat o svém životě zcela svobodně. Při svém rozhodování je uživatel vázán pouze dodržováním základních pravidel upravených v Domovním řádu, která ale nijak neomezují jeho svobodné rozhodování.

 

4. Dodržování individuálního přístupu

Veškerá podpora a pomoc je uživatelům poskytována na základě jejich potřeb, schopností a osobních cílů. Prostředkem k jejich naplňování je systém individuálního plánování sociální služby každého uživatele, přičemž individuální plán je soubor představ a přání uživatele „šitý na míru“ každému zvlášť.

 

5. Respektováním zvláštností potřeb uživatelů s duševním onemocněním

Pracovníci zastávají vůči uživatelům nehodnotící, respektující postoj, uznávají uživatele i přes jeho duševní onemocnění jako plnohodnotnou bytost s uznáním jeho pocitů a potřeb.