Práva uživatelů domova se zvláštním režimem

▪ právo na osobní svobodu a svobodu pohybu

Toto právo se týká zejména těchto oblastí: volba místa pobytu, svoboda pohybu jak v zařízení tak mimo něj, možnost volby rozhodování o svém čase (doba ulehání ke spánku a probuzení), o aktivitách, kterých se chce uživatel účastnit, o utváření denního režimu, o svém oblečení, o volbě odebírané stravy, o tom zda bude dodržovat dietní režim.

▪ právo na ochranu soukromí

Uživatelé zařízení  mají právo na nedotknutelnost svého obydlí. Právo na ochranu soukromí jim zaručuje  kontrolu nad jejich teritoriem – pokojem. Jedná se zejména o kontrolu  kdo a kdy do jeho pokoje vstupuje, zda manipuluje s jeho věcmi, apod.

▪ právo na ochranu osobních údajů

Zde se jedná o  ochranu osobních údajů  dat a jakýchkoliv informací o uživatelích, řešení problémů s uživatelem na veřejnosti za účasti jiných zaměstnanců či uživatelů. Pracovníci zařízení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích vztahujících se k uživateli a zařízení.

▪ právo na osobní a rodinný život

Právo na osobní a rodinný život neznamená pouze nezasahování do tohoto práva, ale také zejména podpora a pomoc při jeho naplňování. Uživatelé mají právo na kontakt  (osobní, telefonický, písemný) se svoji rodinou, s přáteli, kamarády. Mají právo na zachování a navazování vazeb s přirozeným prostředím, účastnit se společenského života, apod.

▪ právo na důstojné zacházení

S uživateli se zachází  přiměřené  jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem.

▪ právo na podání srozumitelných informací vhodnou formou

Snahou zařízení je, aby veškeré informace důležité pro zájemce a uživatele byly zpracovány v co nejsrozumitelnější písemné formě.

▪ právo na svobodné rozhodnutí a právo na přiměřené riziko

Rozhodování o sobě a svých záležitostech je základním lidským právem.

▪ právo na ošetřovatelskou péči

Uživatel má právo na ošetřovatelské úkony zajištěné kvalifikovaným zdravotnickým personálem, na základě indikace lékaře.

▪ právo na podávání stížností, připomínek a podnětů na poskytovanou službu

Uživatel má právo podávat stížnosti, podněty a připomínky na poskytovanou službu i v případě, pokud se jedná o uživatele např. s demencí, s neschopností běžné komunikace.