Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů. 

Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům a tím umožnit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova.

 

Domov pro seniory cílová skupina – uživatelů domova se zvláštním režimem

 

Sociální služba je poskytována osobám, které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a ostatními typy demencí, kteří potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby.

Pro uživatele ve věku od 27 let

 

Sociální služba je poskytována lidem, kteří jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu.

Pro naše uživatele jsou připraveny dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s ošetřovatelskými službami v bezbariérové budově.

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.

 

  • Služba je poskytována obyvatelům Moravskoslezského kraje. Zařízení poskytuje pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v případě potřeby lze smlouvu uzavřít i na dobu určitou. Smlouva (a dodatky ke smlouvě) je nastavena individuálně, dle potřeb uživatele.
  • Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, odborně vyškolenými zaměstnanci.
  • Služba obsahuje tyto základní činnosti: ubytování, stravování, zdravotní péči prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu svého povolání. Uživatelé mohou využít za úhradu služby kadeřnice a pedikérky. Při poskytování sociálních služeb se zaměstnanci řídí platnými právními předpisy, metodickými pokyny a standardy ošetřovatelské péče. Další informace můžete najít i na našich webových stránkách.

Pro koho jsou služby určeny:

  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku – Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod.
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Komu službu nemůžeme poskytnout:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči
  • osobám s infekčními chorobami
  • osobám závislým na alkoholu a omamných látkách
  • osoby s poruchou chování ohrožující sebe nebo druhé osoby, znemožňující soužití
  • v případě nedostatečné kapacity zařízení

Zdravotní péče:

 Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče, která je uživatelům poskytována v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Tato péče je zajišťována praktickým lékařem pro dospělé a docházejícím odborným lékařem z oboru psychiatrie a diabetologie. Péče ostatních odborných lékařů je zajišťována dle aktuální situace.

Obsahem celodenní péče je:

Podpora v aktivitách a soběstačnosti denního života. V péči je zahrnuta přirozená mobilizace pohybového aparátu v souladu s momentální dispozicí uživatele. Snažíme se udržet a posilovat kognitivní funkce ( paměť, pozornost, koncentraci, vyjadřovací schopnosti, řeč  a porozumění řeči, prostorovou orientaci apod.).  Každodenní zdravotní péče je zaměřena i na dodržování pitného režimu a stravování.  Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka, který se stará o jeho přání a individuální potřeby. Zpracovává s klientem jeho individuální plán a stará se o jeho naplňování a pravidelné vyhodnocování.  Samotné plánování vychází z tvorby ve spolupráci s uživatelem naší pobytové služby, cílem je respektování,  uplatňování práva vyjadřovat své potřeby, přání, ale i stížnosti a podílet se na průběhu poskytované služby.